Nowe dzienniki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane dzien­ni­ki — zgromadziliśmy 2004 dzienniki.

28.03.2017r.

Wczo­raj poszliśmy do kościoła na mszę z okaz­ji ważnej nam roczni­cy i jed­nocześnie w cza­sie tej mszy mieliśmy wysłuchać ka­zania re­kolek­cyjne­go na czas pos­tu i zmar­twychwsta­nia. Idąc to­warzyszyła nam piękna po­goda. Promienie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 10:22

24 -27.03.2017r.

PIĄTEK

W tu­tej­szym PGR oprócz ho­dow­li bydła mleczne­go zaj­mują się też ho­dowlą kar­pi. Tak więc kiedy na po­toku, który wpływa do tych stawów i po­tem wypływa z nich, tamę wy­budo­wały bob­ry, to decyzja [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 27 marca 2017, 10:13

J/N

z se­rii re­kolek­cyjne wy­pomin­ki od kuźni­cy An­to­nin­ki

Po­dej­rze­wam że test roz­wiązy­wany na Ok­rzei w 1996 przed Wiel­ka­nocą który to miał rze­komo pomóc [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 9 fiszek • 26 marca 2017, 12:44

Własna wena na włoskich lodach z Wersalu

To chodziło nieko­nie­cznie tyl­ko o ten je­den zeszyt
które­mu pod kreską bez udziału no­tariu­sza
ku­ter­no­ga na­dał miano włas­ności
pra­wem ka­duka przy czym klient
Hu­bert oraz monopolista
Józio tyl­ko mu podaro
wa­li fun­kcję rip­lej
na wyk­pionej
szal­ce opatrz
ności w kole
fortuny


z se­rii ka­len­da­rium imienin 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 25 marca 2017, 11:21

Wodolejstwo w spychologii

A dzi­siej­szy żuraw noc­ny
to miał głosik bar­dzo mocny
i nag­ra­ny ideal­nie
pod mym ok­nem bez wy­naj­mu
pew­nie w spad­ku po Phi­lip­sie

Po­wił wi­ki w ce­liba­cie sobie [...] — czytaj całość

dziennik • 24 marca 2017, 09:40

dalszy ciag rozważań matriksa

Za­raz za­raz te dzi­siej­sze mat­ro­ny niepo­kala­ne z urzędu przy­biegły do źródełka po to aby od­pra­wić cza­ry ma­ry pro­jek­cji spod zna­ku wzro­kow­ca '' Kołod­ki '', który widział jak ostatnio [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 23 marca 2017, 17:56

matriksowe rozważania

Szyb­kość ogłupia , jest niczym sa­mo wyz­wa­lający się do­palacz , nie dający żad­nej szan­sy dla od­stre­sowującej ana­lizy spo­wol­nienia myślo­wego w analogii
Niektórym się wy­daje że potrafią [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 23 marca 2017, 17:14

20.03.2017r.

To był bar­dzo dob­ry po­piątek mi­mo, że po­goda zmieniała się co kil­ka­naście godzin i były deszcze, ule­wy, którym to­warzyszyły sil­ne wiat­ry, a kończyły się tęcza­mi i "wy­ciera­niem się" chmur, po czym następował [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 20 marca 2017, 11:53

śnieżna lilia

W men­talności tchórza za­dośćuczy­nienie na­wet ocze­kującą prawdą pot­ra­fi odurzyć . 

dziennik • 20 marca 2017, 07:58

Procedura

Ż e też złodziej je­den z dru­gim , na­wet ten spod wyk­pionej Te­midy , od pro­jek­cji wy­reżyse­rowa­nej na pot­rze­by mo­nopo­lu słyn­nej kas­ty, od­gry­wanej na pólkach sce­nerii elek­tro­nicznej szuf­landii ba­nału , nie pot­ra­fi zro­zumieć jed­ne­go , że jest tyl­ko kon­sum­pcyj­nym tchórzem , w mar­ke­cie na wyp­rze­daży . 

dziennik • 20 marca 2017, 07:46
Aktywność

dzisiaj, 01:46skorek sko­men­to­wał tek­st CZAS się pożeg­nać i podzięko­wać, cza­sami [...]

dzisiaj, 01:18skorek sko­men­to­wał tek­st Żywot An­tuana

dzisiaj, 01:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Nieobecność od­da­la.  

dzisiaj, 01:06Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Opadły mi cyc­ki po­niżej [...]

dzisiaj, 01:05Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:05Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st słoneczne dźwięki przed­wiośnie w ko­ronie [...]

dzisiaj, 01:04skorek sko­men­to­wał tek­st sąateiści, którzy chodzą do [...]

dzisiaj, 01:01lolo13 sko­men­to­wał tek­st children

dzisiaj, 00:52skorek sko­men­to­wał tek­st Według re­ligii i chrześci­jan [...]

dzisiaj, 00:43Salomon sko­men­to­wał tek­st Niektórzy przez całe życie [...]