Nowe dzienniki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane dzien­ni­ki — zgromadziliśmy 2302 dzienniki.

* * *

Mo­je zy­cie daw­no nie by­lo tak nudne,
pew­nie dla­tego, ze nie pa­kuje sie juz w cos cze­go nie jes­tem w stu pro­cen­tach pew­na. To ze strachu, ze znow ko­gos zra­nie. Bo to nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 14 stycznia 2019, 20:22

13.11.2019r.

Po ósmej godzi­nie by­liśmy już wys­pa­ni i ra­dos­nym za­cieka­wieniem wygląda­liśmy przez ok­na, a tam na świecie nies­te­ty do­dat­nia tem­pe­ratu­ra więc ro­zumieliśmy, że zaczną się roz­to­py. Wiało też moc­no i sy­pał gęsty śnieg, [...] — czytaj całość

dziennik • 14 stycznia 2019, 07:36

* * *

Zwyk­le nie wiemy gdy to sie zaczyna,
zauwa­zamy prob­lem do­piero wte­dy gdy jest juz za pozno.
Mys­la­lam ze jes­tem na ty­le sil­na ze be­de pot­ra­fila skon­czyc z al­ko­holem kiedy tyl­ko be­de te­go chciala, ze to jest ta­kie lat­we, ale nie jest I nie 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 13 stycznia 2019, 21:27

11.01.2019r.

Sąsiad wiosną ściął czu­bek świer­ka, ale drze­wo nie dało za wyg­raną i gałęzie z naj­wyższe­go piętra drze­wa zaczęły się pod­no­sić do góry, że te­raz z na­wianym w nie śniegiem wyglądają jak skrzydła [...] — czytaj całość

dziennik • 11 stycznia 2019, 09:02

AJKA(recenzja filmu)

Film Aj­ka jest ka­zachskim kan­dy­datem do Os­ca­ra, po­par­tym złotą palmą dla naj­lep­szej ak­torki na fes­ti­walu Can­nes. Ale w rzeczy­wis­tości to między­naro­dowa pro­duk­cja, bo w je­go reali­zację zaan­gażowało się aż pięć świato­wych nacji, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 10 stycznia 2019, 06:26

* * *

Le­piej gdy Cie nie ma, bo wte­dy umiem mys­lec roz­sadnie.
Ale gdy tyl­ko sie po­jawiasz i pat­rze na Ciebie... mog­la­bym od­dac wszys­tko by przed­lu­zyc ta chwi­le, by byc przy To­bie dlu­zej
....Dob­rze ze te­go nie chcesz,
bo gdy­bys chciala znow skoczy­labym w bez­denna przepasc 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 9 stycznia 2019, 17:32

06.01.2019r.

Wsta­jemy bar­dzo późno jak na naszą codzienną prak­tykę, ale ze względu na pog­rzeb księdza bis­ku­pa Pieron­ka, moją ko­misję le­kar­ską w Ka­towi­cach i kon­cert cha­ryta­tyw­ny w Spod­ku całkiem zmieni­liśmy na kil­ka dni nasze [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 7 stycznia 2019, 09:13

04.01.2019r.

Jes­tem po pięćdziesiątce i już daw­no eme­rytem i już daw­no ren­cistą i od bar­dzo daw­na in­wa­lidą,a jed­nocześnie widziałem i zro­biłem ty­le, że czu­je się sta­ry- sta­ry, ale i bar­dzo doświad­czo­ny, mądry "tak [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 4 stycznia 2019, 15:02

Proza życia poety

Żywię nadzieję
zgniłą zielenią. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 30 grudnia 2018, 10:45

Poezja życia

Nie noszę biżuterii,
mam nóż na gardle. 

dziennik
zebrał 6 fiszek • 30 grudnia 2018, 10:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:49bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zawiesić glos na wie­sza­ku [...]

dzisiaj, 19:39sprajtka do­dał no­wy tek­st Zawiesić glos na wie­sza­ku [...]

dzisiaj, 19:35chrupcia sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

dzisiaj, 19:32bystry.76 do­dał no­wy tek­st byłaś poezją dziś led­wie stroną [...]

dzisiaj, 19:26Logos do­dał no­wy tek­st Śmierć - ni­by człowiek [...]

dzisiaj, 19:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

dzisiaj, 19:13Logos sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

dzisiaj, 19:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]

dzisiaj, 19:10Logos do­dał no­wy tek­st No sta­ram się i [...]

dzisiaj, 19:10szpiek sko­men­to­wał tek­st Nic nas tak nie [...]