Nowe dzienniki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane dzien­ni­ki — zgromadziliśmy 1953 dzienniki.

Nie każdego złodzieja chroni Antoni niektórych jedynie pomaga odnaleść w przypływie wolnej i nieprzymuszonej woli

I Bóg uka­rał Ada­ma i Ewę za nieudaną próbę nap­ra­wienia je­go dzieła ,wypędzając ich obo­je z bez­pie­czne­go ede­nu , bowiem [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 11:06

16.01.2017r.

Przedświ­tem jest mi­nus czte­ry stop­nie i może z cen­ty­metr świeżego śniegu, ale za to nie ma kom­plet­nie wiat­ru, a więc nie od­czu­wa się zim­na, jak na przykład wczo­raj wie­czo­rem. Jest bar­dzo cicho [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 07:59

* * *

Przym­knął się bo­lo. Wczo­raj wy­puści­liście bes­tię stam­bułę, żeby mnie ata­kowała. Za­wiadow­com Por­ta­lu, gra­tuluję "no­wator­stwa", pro­moc­ji głupo­ty i cham­stwa. Na­pisałam: "no­wator­stwa", bo prze­cież za­raz, gdy przyszłam na cy­taty pas­kudnie ata­kowa­li mnie:Pa­ladin, Mur­gra­bia, Ga­lic­jusz i inni...
Czy niszcze­nie człowieka spra­wia Wam przyjemność?
I raz jeszcze za­pytam, co to jest pun­kt4 re­gula­minu, wygląda na to, że jest martwy. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 15 stycznia 2017, 15:10

Mogę..?

To wszys­tko co te­raz osiągnęłam, co po­siadam i kim te­raz jes­tem zaw­dzięczam tyl­ko i wyłącznie so­bie. Świado­mość, że będąc sobą jes­tem dla ko­goś na­mias­tką ideału jest wszecho­gar­niającym szczęściem.
Nie muszę nic zmieniać, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 14 stycznia 2017, 22:59

* * *

13.01.2017r.

Przed­ra­nek dzi­siej­szy był bar­dzo piękny. Przez całe niebo prze­taczały się bar­dzo ko­lo­ro­we zorze. Naj­więcej było różów, fioletów, po­ma­rańczo­wych i jeszcze te frag­men­ty całkiem la­zu­ro­we­go nieba. Nie wiem dlacze­go tak się po­ro­biło, ale [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 13 stycznia 2017, 11:09

Interpelacja

Usied­liśmy przy jed­nym sto­le - zmęcze­ni snem
Miałem w głowie mgłę - ona miała biel
Więc w ciszy pat­rzy­liśmy na siebie i czy­taliśmy z ciała
Ona mnie - Ja ją
Gdy poz­na­liśmy się
Nas­tał błogi spokój
Jej oczy świeciły
W moich płonął żar
Miłości wiecznej
za krótkiej by po­mieścić wszys­tko - co czułem do Niej
i za długiej w po­myśle, by mog­li­byśmy żyć wiecznie
Inerlatiumotaniwatirumo 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2017, 06:20

11.01.2017r.

- Uważam, że działania plat­formy pro­wadzą do woj­ny do­mowej i żeby te­mu za­pobiec, to rząd po­winien wez­wać ta­kich jak ja do par­la­men­tu, a my z chęcią po­wywo­zimy na taczkach tych ludzi i [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2017, 09:51

07.01.2017r.

Dzień jest od ra­na piękny. Cu­dow­na Pol­ska zi­ma. Od pier­wszych chwil dnia świeci moc­ne, jas­ne i ra­dos­ne słońce. Lśni się dzięki pro­mieniom słonecznym choin­ka i jas­kra­wieją na niej wszel­kie oz­do­by - emanują [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 9 stycznia 2017, 09:32

2017.01.06r.

06.01,2017r.

Zaczniemy od po­li­ty­ki, re­li­gii, na­ro­du , społeczeństwa i sze­ro­ko pojętej pa­no­ra­my spraw między­na­ro­do­wych, na ba­zie podwórka włas­ne­go, a więc piszem! Adam Szos­tkiewicz w Po­li­ty­ce nu­mer 51 la­men­tu­je bar­dzo nad de­cyzją Pa­pieża Fran­ciszka, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 9 stycznia 2017, 07:27

Cos na doła

Ma­cie ja­kieś ut­wo­ry na doła ? 

dziennik • 8 stycznia 2017, 17:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 01:17Cris sko­men­to­wał tek­st Choć po ple­cach dreszcz Sza­re [...]

dzisiaj, 00:37wdech sko­men­to­wał tek­st Notoryczna ob­sesja ruj­nu­je i [...]

dzisiaj, 00:32wdech sko­men­to­wał tek­st dopóki paździerz reali­zuje swo­je [...]

dzisiaj, 00:25Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Dyktat am­bicji uwal­nia tok­sy­ny. Dr [...]

dzisiaj, 00:23Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st dopóki paździerz reali­zuje swo­je [...]

wczoraj, 23:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st w pajęczy­nie myśli snu­je się [...]

wczoraj, 23:44JaiTy sko­men­to­wał tek­st ... a kiedy wrócę [...]

wczoraj, 23:22tomek43i sko­men­to­wał tek­st we życiu fszys­ki­go nje [...]

wczoraj, 22:50Cris sko­men­to­wał tek­st Sa­ma świado­mość, że coś [...]

wczoraj, 22:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja