Nowe dzienniki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane dzien­ni­ki — zgromadziliśmy 2229 dzienniki.

24.11.2017r.

Dwudzies­ta szósta miesięczni­ca mo­jego przy­jecha­nia do Ciebie i od te­go dnia jes­teśmy szczęśli­wi ra­zem kochający się wza­jem. Roz­nieśliśmy w proch i pył parę ta­bu, pop­rze­cina­liśmy wiele za­sieków, za­sypa­liśmy mnóstwo tran­szei, spra­wiliśmy, że [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:05

Gdybym napisał o tym wiersz V

Chciałbym być szcze­ry, ale nie umiem.
Dlacze­go? Bo wte­dy za­mierają wszel­ka iluz­ja oraz wzniosłość,
a po­zos­ta­je bez­czel­ność myśli, który­mi człowiek kieru­je się niejednokrotnie.
Niektóre po­zos­tają w uk­ry­ciu, wychodzą na światło pod postacią
afek­tywne­go zacho­wana, niekon­tro­lowa­nego wybuchu, [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 11:37

22.11.2017r.

Zro­biłem so­bie kawę w tym wy­sokim po­marańczo­wym kub­ku z pięciopłat­ko­wym wiel­kim kwiatem na pra­wej i le­wej stro­ny je­go owa­lu. Ten kwiat składa się z białej otoczki, której pod­skórzem jest de­likat­ny od­cień błękitu, [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 12:35

Gdybym napisał o tym wiersz IV

Mod­litwa zam­knięte­go w so­bie introwertyka:
Boże, Ty znasz mo­je myśli, których uni­kam, boję się przyznać,
by nie wysłowić rzeczy, które po­wodują we mnie chaos.
Znasz rzeczy, które wy­pieram. Uwol­nij mnie od pot­rze­by słowa,
żebym w stanie [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 11:28

12.09.2017r.

Przed połud­niem poszliśmy na pol­ski film "Na układy nie ma ra­dy". Film rze­komo miał być ko­medią, tym­cza­sem nie uśmie­chnąłem się ani ra­zu. Pro­duk­cja wyglądała mi na jakąś pral­nię pieniędzy. Myślę, że zasłużenie [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 07:28

Gdybym napisał o tym wiersz III

W głowie pow­tarzające się myśli, po­wodują te sa­me odczucia.
Dla­tego zas­ta­nawiam. się, czy chodzi o ob­ra­zy pod­su­wane w umyśle,
czy raczej o sa­me nas­tro­je, ich natężenie oraz to, w ja­ki sposób na mnie
od­działują? To [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 21 listopada 2017, 13:24

Bóg, honor, ojczyzna !

W przed­wo­jen­nym jeszcze ko­dek­sie ho­noro­wym jest na­pisa­ne, że mężczyz­na, które­go ut­rzy­muje ko­bieta jest bez ho­noru ... A kto ut­rzy­mywał Je­zusa ?
;) ;) :) 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 21 listopada 2017, 12:20

* *

nie skaczę z kwiat­ka na kwiatek, jes­tem kwiatkiem 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 21 listopada 2017, 09:52

20.11.2017r.

Spoj­rzałem w ok­no o trze­ciej dwadzieścia w no­cy i zo­baczyłem leżący śnieg na traw­ni­ku, drze­wach i krze­wach. Po­tem o piątej trzydzieści usłysze­liśmy hałas ciągni­ka i wie­dzieliśmy, że pier­wszy raz w tym roku [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 20 listopada 2017, 14:21

Gdybym napisał o tym wiersz II

Chodziłem na te­rapię. Człowiek nie ze wszys­tkim so­bie poradzi.
Niejed­nokrot­ne próbo­wałem zmienić coś wewnątrz siebie.
W oczyszczo­nym umyśle za­nikało ja. Pus­ta przes­trzeń
stwarzała myśli wol­ne od życia, jed­nocześnie tworząc to życie.

Ale to było złudzeniem. [...] — czytaj całość

dziennik • 20 listopada 2017, 11:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st aureliusz

dzisiaj, 13:04fyrfle do­dał no­wy tek­st Otwarte drzwi

dzisiaj, 12:58Logos do­dał no­wy tek­st Nietuzinkowa oso­bowość jest kluczem; [...]

dzisiaj, 12:05fyrfle do­dał no­wy tek­st 24.11.2017r.  

dzisiaj, 11:37Degranulat do­dał no­wy tek­st Gdybym na­pisał o tym [...]