Nowe dzienniki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane dzien­ni­ki — zgromadziliśmy 2325 dzienniki.

20.05.2019r.

Ta­kie jak te prze­myśle­nia wy­wołują na przykład pos­ty rek­la­mo­we na tak zwa­nej stro­nie na fb. Prze­su­wasz, a tam na­ma­wiają mnie do pi­cia pi­wa, rze­ko­mo dzieła wspólne­go pi­wo­warów z Czech i Pol­ski. No [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 14:19

Cytaty.info v6.0.0-beta

Moi Drodzy!

Gorąco zap­raszam Was do prze­tes­to­wania pro­toty­pu ko­lej­nej odsłony stro­ny Cytaty.info:
http://beta.cytaty.info/

Jest to no­wa wer­sja naszej stro­ny, której pow­sta­nie ma za za­danie spełnić dwa cele:

1. Korzys­ta­nie z naj­now­szych techno­logii, po­nieważ obec­na stro­na jest [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 19 maja 2019, 11:14

Taki dzień

I przychodzą ta­kie dni, niepo­dob­ne do in­nych. Ta­kie pros­te. Ta­kie zwyczaj­ne. Ta­kie swojskie.
Zja­wiają się ludzie i łzy ocierają z po­liczka. Uśmie­chy z nadziei ut­ka­ne ma­lują na twarzy. I zda­je się nag­le, jak­by prob­le­my to był sen zwykły. Zam­glo­ne, roz­wi­jały się świet­le po­ran­ka. Po­jawia się spokój. I noc nie jest już aż ta­ka straszna. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 16 maja 2019, 21:11

15.05.2019r.

Zim­na Zośka jest her­sztem ban­dy zim­nych og­rodników i ni­komu do­tychczas nie udało się ich pow­strzy­mać, jak w Pol­sce nie udało się pow­strzy­mać niszczącej ro­li niektórych hierar­chów kościel­nych wo­bec wier­nych, na­rodu pol­skiego i [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 15 maja 2019, 10:59

Tonę

Leczę się z miłości.
Przy­naj­mniej tak mi się wy­daje.
Leczę się... A może w niej tonę?
Czuję, że gdzieś w tym wszys­tkim spa­dam na sa­mo dno. Po co mi było to wszys­tko.
Muszę się pod­nieść. Jeszcze raz. Tyl­ko te wszys­tkie koła ra­tun­ko­we ja­koś daleko. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 14 maja 2019, 16:11

08.05.2019r.

Szczy­piorek już jest. Kroję krom­ki chle­ba, sma­ruję je masłem, po­tem kładę na maśle szczy­piorek,a na szczy­piorek wędlinę lub goudę. Po­tem jeszcze kroję rzod­kiewkę i w tak przy­goto­wane ka­nap­ki wy­posażam Cię na dziesięciogodzinny, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 8 maja 2019, 18:03

Ból serca

Szu­kasz pow­ro­tu do przeszłości
Lecz nie ma dro­gi wstecz
Nie pożeg­nasz się os­tatni raz
Nie spoj­rzysz na tę twarz
Już nigdy

Os­ta­tecznie to wszys­tko minęło
Ego wyg­rało a człowiek przeg­rał
Przep­raszam Ty mi nie wy­baczysz
A ja o to nie poproszę
Już nigdy

Śmierć zaw­sze nad­chodzi
Nig­dy nie wiemy kiedy przyjdzie
Za­mykaj wszys­tkie sprawy
Nie roz­sta­waj się w niezgodzie
Bo nie wiesz czy nie stra­cisz szan­sy na zawsze 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 2 maja 2019, 19:09

Oka mgnienie

Być może życie ziem­skie to tyl­ko przyb­ra­ne Imię Duszy.
Każdy jej ko­lec - policzony. 

dziennik • 2 maja 2019, 10:56

Do zobaczenia

Cze­kałam aż przyj­dzie ten dzień. Roz­wa­li bez­pie­czną przys­tań. Ta­ki smak ma ry­zyko. Us­tałam na krawędzi i w końcu mu­siałam z niej spaść. Tak kończy się ry­zykow­ny taniec.
Dziś jest mi tyl­ko trochę bardziej [...] — czytaj całość

dziennik • 28 kwietnia 2019, 17:21

Tęsknię

Tęsknię. Za swoim życiem, które nig­dy się nie wy­darzyło.
Tęsknię za po­całun­ka­mi, słod­ki­mi jak gwiaz­dy, które roz­wiał daw­no wiatr. Za do­tykiem. Po­ruszającym najgłębsze od­chłanie duszy. Za tym co się nig­dy nie zdarzyło, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 27 kwietnia 2019, 18:50
Aktywność

dzisiaj, 02:33Niusza do­dał no­wy tek­st Moje płyt­kie myśle­nie nie [...]

dzisiaj, 01:06Thé vert sko­men­to­wał tek­st *** po­ra deszczo­wa

dzisiaj, 00:39MyArczi sko­men­to­wał tek­st Trudno o człowieka po­dob­ne­go [...]

dzisiaj, 00:29ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 00:13ODIUM sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:06Logos do­dał no­wy tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]

dzisiaj, 00:04ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:00ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 23:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 23:40Lila. sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]