Nowe dzienniki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane dzien­ni­ki — zgromadziliśmy 2001 dzienników.

z mok­rych snów trud­no się otrząsnąć 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:12

odkąd słowo ciałem się stało, kaleczę 

dziennik
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 16:36

Eskulap na wynajmie

Po stażu na ce­giel­ni trud­no jest o etyczny pod­tek­st przy łóżku cho­rego, w zais­tniałej sy­tuac­ji , znacznie
łat­wiej wychodzi czap­ko­wanie czer­wo­nym pro­minen­tom , choćby i bez czepka* 

dziennik • 24 maja 2017, 07:47

Gdybyś

Widzisz, gdy­byś przed­rzeć się umiał przez mo­je mury..

Gdy­byś usłyszał mo­je praw­dzi­we słowa, krzyczące spod fałszy­wej obojętności..
Gdy­byś zechciał mną wstrząsnąć i ka­zał mówić całą prawdę.
Opo­wie­działabym Ci co u mnie.Tak nap­rawdę. Opowiedziałabym [...] — czytaj całość

dziennik • 23 maja 2017, 21:11

Przykazania pokutnicy

siedem­naste
Nie będziesz przechwy­tywał cudzej ko­res­ponden­cji
tchórzli­wy stańczy­ku z pe es elki

osiem­naste
nie będziesz po ku­moter­stwie załat­wiał pra­cy pseudo autorytetom
prze­biegły
stańczy­ku
od zat­ru­tej Galicjanki

dziewiętnaste [...] — czytaj całość

dziennik • 23 maja 2017, 16:06

Niekorzystna prognoza

Czy­li ten pseudo auto­rytet z u jo­tu od wy­roczni
pod­rzu­cił teściowej swo­je dzieło do dru­ku. Prze­nig­dy nie za­pomnę tej nies­po­tyka­nej eufo­rii wiel­kiej Ce­bulo­wej i  [...] — czytaj całość

dziennik • 23 maja 2017, 15:00

ra­ny zos­ta­wiam na noc otwarte 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 22 maja 2017, 23:20

sentymentalizm

... to wred­ne uczucie
bo kiedy wra­casz myśla­mi to za­wie­szasz się na chwi­le dwie, sześć?
a kiedy wychodzisz z siebie wie­rzysz że ktoś tam cze­ka
wsłuchu­jesz się w la ca­non* a me­lodia kończy się to ciebie wciąż nie ma
i kiedy przeżywam fas­cy­nac­je prze­lewam emoc­je w próżnie
to nic że wszys­tko zos­ta­wiłam, po­lubiłam swą biedę
a kiedy jest już za późno mówię - to nie Two­ja wina.
Odtwórz  

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 22 maja 2017, 09:30

myśl aby to z ciebie dla przykładu nie zrobili bezmyślnego króliczka

Jeżeli ja­kakol­wiek ma­nia ma podłoże ge­netyczne
to oz­nacza tyl­ko jed­no
że ziemia jest płas­ka
kos­mos jest abstrakcją
a Bo­giem jest piorun kulisty
który wpa­da do zak­rystii
 [...] — czytaj całość

dziennik • 22 maja 2017, 07:38

* * *

I zja­wia się on. Nie ma zbyt wiele do zaofe­rowa­nia. Chy­ba na­wet nie ma nic, ale obiecu­je wszys­tko. Gwiaz­dkę z nieba. Słuchając te­go, aż mi się od­biło a może i na­wet coś [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 21 maja 2017, 20:04
Aktywność

dzisiaj, 17:43Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Wielkość człowieka mie­rzy­my w [...]

dzisiaj, 17:40Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Istotę re­ligii sta­nowi po­lity­ka.  

dzisiaj, 17:23Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Kontury świata ok­reśla jaźń

dzisiaj, 17:15natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Dzień Mat­ki

dzisiaj, 16:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st By każdy dzień...  

dzisiaj, 16:42adamantine sko­men­to­wał tek­st Pogoda... daje radę

dzisiaj, 16:39adamantine sko­men­to­wał tek­st ciała wstecz

dzisiaj, 16:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st Pogoda... daje radę

dzisiaj, 15:55yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie bym nie spoj­rzała, [...]

dzisiaj, 15:54yestem sko­men­to­wał tek­st Pogoda... daje radę