Nowe dzienniki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane dzien­ni­ki — zgromadziliśmy 1980 dzienniki.

Tego dnia

czy pot­ra­fię unieść siebie
przez wszys­tkie myśli przep­ro­wadzić bezpiecznie
wyob­raźnia przy­syła mi słowa kluczowe

jes­tem tu - to je­dyna ma­teria bo czas
był naj­bar­dziej ab­strak­cyjnym pojęciem
gdy zaczęli wkładać was w dni i godziny
cier­pli­wie uczy­li posługi­wać się [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 23:06

*

... i nag­le poczułem coś dziw­ne­go. Jakąś pod­nietę, czy ek­scy­tację. Ale nie czułem jej ani na wy­sokości łona, ani też w myślach, spo­wodo­wanych tym sta­nem. Ta ek­scy­tac­ja była na wy­sokości mos­tka, gdzie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 11:07

Złudne uczucie pragnienia

I wreszcie po wyczer­pującym dniu położyłam się na łóżku. Przyk­ryłam sie ko­cem i przek­re­cilam się na brzuch waląc głową w po­duszkę. Od­poczy­wałam. To było to cze­go tyl­ko pragnęłam jak wra­całam do do­mu, ale w tam­tej chwi­li dziw­nie nie czułam się spełniona. Jak­by to nie było to, co myślałam że pragnę. 

dziennik • przedwczoraj, 00:49

potrafisz tak śmiało

ubezwłas­no­wol­nienie. obłęd. szok psychiczny.
pow­tarza­ne, z upo­rem ma­niaka myśli oraz czynności
jak­by sta­nowiły esen­cję życia.
smo­lis­ta konsystencja

(nie od­najduję w tym żad­nej przyjemności
pot­ra­fię tak śmiało okłamy­wać sa­mego siebie)

jes­tem go­towy, by stwier­dzić - tak właśnie wygląda ideologia:
rysują [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 17 lutego 2017, 19:16

Niespełnione obietnice

Tu­taj nie ma nikogo.
Słowa od­bi­jają się od ścian.
Przy­jaźń? Czy ona w ogóle is­tnieje?
Jes­tem jak włóczęga z ba­gażem licznych doświad­czeń. Z przeszłością, wspom­nieniami i ludźmi, którzy już do mnie nie wrócą
Chociaż [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 16 lutego 2017, 13:53

część radosna

No­siła wodę trzy ra­zy za dnia. Szła zaw­sze tą samą drogą liczyła na drob­ny gest pa­na dzie­dzi­ca.
Dzie­dzic sta­now­czo wzro­ku uni­kał, bat dzierżył i okładał równo przy drodze pra­cujących, od ka­mieni, od [...] — czytaj całość

dziennik • 16 lutego 2017, 12:17

Prowokacyjny profil kleptomanii

Sędziowie którzy kradną w mar­ke­tach , nie tyl­ko elek­tro­niczne gadżety , za­pew­ne pragną włas­ne uczu­cie pla­toniczne do  [...] — czytaj całość

dziennik • 14 lutego 2017, 16:25

Pocałunek śmierdzi

To raczej niepojęte
by ścigany
mógł cień
włas­nej wy­roczni odnaleźć
w oku wydzierżawionej ka­mer­ki
a na mo­lo
w glo­nach rozpasanych
tyl­ko wilki
prze­kar­mione
miałyby na­dal na­dawć
no­cami i dniami
bez  [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 13 lutego 2017, 00:31

Witaj Olbrzymie

Daw­no mnie nie było. Nie pot­ra­fiłam zeb­rać myśli. Te­raz też nie pot­ra­fię. Może jeszcze bar­dziej niż kiedyś. Chy­ba go­ni mnie do­rosłość. A może już do­goniła. Tyl­ko, że ja… nie pot­ra­fię nad nią [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 12 lutego 2017, 22:40

* * *

His­to­ria, która się za­kończyła nig­dy nie wróci. Wiesz od cza­su do cza­su możesz wspom­nieć o tym czy o tam­tym. Możesz się na­wet wzruszyć opo­wiadając ją. Z cza­sem jed­nak wiesz, że wca­le cię [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 12 lutego 2017, 22:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 02:26one drop for all sko­men­to­wał tek­st są praw­dy, które mają [...]

dzisiaj, 01:31skorek sko­men­to­wał tek­st Człowiek stwarza so­bie bogów [...]

dzisiaj, 01:24skorek sko­men­to­wał tek­st Początki de­mok­racji

dzisiaj, 01:16MyArczi sko­men­to­wał tek­st kiedy przek­wi­ta śnieg, sa­mot­nik [...]

dzisiaj, 01:15skorek sko­men­to­wał tek­st Nie ma chy­ba nic [...]

dzisiaj, 01:10skorek sko­men­to­wał tek­st Nie ma chy­ba nic [...]

dzisiaj, 00:42MyArczi sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą, która zdradziła [...]