Nowe dzienniki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane dzien­ni­ki — zgromadziliśmy 2313 dzienników.

19.09.2018r.

Dzi­siaj jest wy­cie­czka do Her­ceg No­vi, Ko­toru i po nim rejs po Bo­ce Ko­tor­skiej, czy­li jed­nej z naj­piękniej­szych na­jurok­liw­szych za­tok mor­skich na świecie, a w trak­cie niej zwie­dza­nie san­ktuarium Mat­ki Bos­kiej Na [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 06:01

20.10.2018r.

Wsta­liśmy już o 4.30, ub­ra­liśmy się, a po­tem roz­poczęliśmy przy­goto­wanie ka­napek, a więc w za­sadzie bułek z najróżniej­szym mięsi­wem, czy­li metką ce­bulową, łoso­siową i pie­czo­nym kar­czkiem. Do ter­mosów ka­wa i her­ba­ta. Spodziewaliśmy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 11:35

* * *

Miewam dob­re wie­czo­ry. Piję wte­dy dob­ry al­ko­hol, słucham dob­rych wiado­mości, dob­rze myję zęby, kładę się w dob­rym łóżku i umieram dobrą śmiercią. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:13

Proza życia poety

Pus­tka,
to nie bie­rze się znikąd. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 19 października 2018, 10:22

Poezja życia

Literat
a kłamie, jak z nut. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 16 października 2018, 08:51

oby tylko marzenia...

1. Niewol­nic­two na eta­cie 8h. (Realia: 12h)
2. Zbioro­wy kwad­rat 80m2. (Realia: 60m2)
3. La­lunia z fi­gurą 8 na po­kaz. (Realia: Duże O al­bo chu­de I)
4. Auto 8 let­nie z dużym prze­biegiem? (Realia: używka [...] — czytaj całość

dziennik • 15 października 2018, 13:54

Proza życia poety

Tęsknię
między wiersze. 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 13 października 2018, 10:12

18.09.2018r.

Oczy­wiście, że dzień po­now­nie za­powiada się na 35 stop­ni w cieniu. Szyb­kie śniada­nie i ka­wa z wpat­ry­waniem się w buj­ność kwitnących drzew olean­dro­wych, a da­lej po­wol­ne i bar­dzo wchłaniające ko­lory za­pat­rze­nie. Jakieś [...] — czytaj całość

dziennik • 6 października 2018, 09:20

17.09. 2018r.

W kra­ju, to pew­nie jest dzień pom­po­wania ba­lona his­to­ryczne­go pat­riotyz­mu i idące­go za nim nac­jo­naliz­mu, ko­lej­ny dzień waśni dob­rych zmian z gor­szy­mi sor­ta­mi i nadzwyczaj­ny­mi kar­ta­mi, a my jedziemy z Su­tomo­re do [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 30 września 2018, 12:20

16.09.2018r.

Przy­jecha­liśmy wreszcie do słoneczne­go ra­ju Su­tomo­re. Za­mel­do­waliśmy się, roz­pa­kowa­liśmy się, wy­piliśmy kawę i cze­kaliśmy na obiad ciesząc się sobą. Po obie­dzie przyszedł czas na re­kone­sans, więc wy­ruszy­liśmy pooglądać miej­sco­we gumno.

Prze­de wszys­tkim patrzyliśmy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 29 września 2018, 12:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:32Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:27danioł sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 19:03danioł do­dał no­wy tek­st jedynie po­kora strzeże przed [...]

dzisiaj, 19:02danioł sko­men­to­wał tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 18:11Kedar do­dał no­wy tek­st To nie upa­dek, a [...]

dzisiaj, 18:04yestem sko­men­to­wał tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 17:16Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 16:08yestem sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 15:56yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalić się do końca, [...]