Nowe dzienniki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane dzien­ni­ki — zgromadziliśmy 2269 dzienniki.

Nieustanna walka

Pi­sanie o rzeczach mar­twych to rzeczy nieis­tniejąca i ciągła nieus­tająca wal­ka o gra­nice nieśmier­telności, których nie można przek­roczyć, gdyż są związa­ne łańcuchem żelaz­nym i niemożli­wym do przer­wa­nia, a więc do ro­zer­wa­nia, a [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 06:48

Niemoc

Siła to kieru­nek od­wrot­ny do od­nie­chce­nia, bo po­moc wiąże się z zais­ta­niałą lo­kacją wspo­możeniową i chęciową co skut­ku­je wa­run­kiem pros­tym, czy­li postępem, to uka­zanie jak człowiek może ukierun­ko­wać się w od­po­wied­nim kierunku [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 11:18

Z pamiętnika wciąż niedorosłej.

Człowiek myśli, że już dorósł, a tu proszą cię o dowód.

Na wi­no zaw­sze jest się za młodym.

Roz­dział 26, stro­na 6, wers 28 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 22 maja 2018, 21:09

Atrakcja walieranacyjna.

Po­za za­nikiem nie ma­my spo­sobu wy­dos­tać się z othcłani myślo­wej której nie można opętać gdyż jes­teśmy jej więzniami ob­cy­mi czy­li po­zaziem­ski­mi, czy ufo­lud­ka­mi które nie poj­mują że nie ma nic więcej w [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 22 maja 2018, 09:47

21.05.2018r.

Ta­ki bar­dzo słoneczny dzień dzi­siaj, a jed­nak wiem, że do pełnej ra­dości życia wzbudzi mnie do­piero ku­bek gorącej ka­wy po tu­rec­ku - pot­rze­buje jej, żeby zmysły i duch zaczęły fun­kcjo­nować na w [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 21 maja 2018, 08:45

omniwizja

człowiek zna się na wy­lot, póki nie wyj­dzie z siebie 

dziennik
zebrał 7 fiszek • 20 maja 2018, 19:49

Bakinematografia

his­to­ria pol­ski ciągnie się od 20 w,. gdzie stra­ciliśmy część wie­dzy na pod­sta­wie wie­dzy z podręczników, bo jak trze­ba czer­pać wie­dze to wiemy że nie wiemy 

dziennik • 19 maja 2018, 16:35

16.05.2018r.

Pa­mięć o ludziach, pa­mięć o przod­kach jest rzeczą bar­dzo ważną, a tak często gro­by po dwudzies­tu la­tach zni­kają wraz z pa­mięcią o człowieku. Nie wiem czy właści­ciele cmen­tarzy, zarządzający ni­mi, ich opiekunowie [...] — czytaj całość

dziennik • 16 maja 2018, 13:51

15.05.2018r.

Zim­ni og­rodni­cy i Zośka są w tym ro­ku raczej słoneczni i dość ciep­li, choć na bal­ko­nie za­cina północ­ny wiatr, więc le­piej jest prze­nieś po­połud­niową kawę w nasłonecznione miej­sca w og­rodzie i tam [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 15 maja 2018, 11:59

14.05.2018r.

Maj, więc bar­dzo dużo dzieje się w na­turze, w przy­rodzie, we faunie i we florze. Po­now­nie jest wiel­ki ru­mor w ko­cim to­warzys­twie - gru­pują się, przeg­ru­powują, zacze­piają, ga­niają, miauczą niczym głosy małych [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 14 maja 2018, 11:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 06:56cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Na ka­wie to przy [...]

dzisiaj, 06:55cyt.adela sko­men­to­wał tek­st SYZYFOWIE

dzisiaj, 06:52fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te trze­cie

dzisiaj, 06:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tyle w nas po­mady, [...]

dzisiaj, 06:44cyt.adela sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:36zofija sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:24zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 06:17zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli pot­ra­fisz kochać bez [...]

dzisiaj, 06:09danioł sko­men­to­wał tek­st Drogi równo­ległe mogą być [...]

dzisiaj, 06:00piórem2 do­dał no­wy tek­st Tyle w nas po­mady, [...]