Nowe dzienniki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane dzien­ni­ki — zgromadziliśmy 2035 dzienniki.

Ocalona

Ali­ce weszła na wzgórze skąd roz­pościerał się wi­dok na całą oko­licę, tar­gała za sobą syn­ka, który mo­zol­nie wdra­pywał się za nią. Stała tak wpat­rzo­na w dal bo nic nie dos­trze­gała a jedynie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 16:19

25.07.2017r.

Pier­wszy po dwóch la­tach dzień pod po­nowną oku­pacją niemiecką jest bar­dzo smut­ny, sza­ry i bar­dzo deszczo­wy oraz zim­ny . Jak w Tar­go­wicy, zdradził król i eli­ty. Zos­tało kochać, chodzić do kościoła, pracować. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 11:17

Chyba się zakochałam.

Wca­le nie jest tak źle. W ogóle. Wca­le nie cze­kam na wiado­mość od niego i w ogóle się nie cieszę kiedy ją ot­rzy­muje. Mo­je ser­ce nie bi­je szyb­ciej i nie pod­ska­kuje jak [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 24 lipca 2017, 22:09

Z

Mała. Mam kry­zys tożsa­mości. Mam dep­resją poz­szy­wane oczy. Mam us­ta zle­pione przez go­rycz i zaz­drość. Mam us­ta wyk­rzy­wione śmie­chem sa­dys­ty i brwi wy­gięte prze­rażeniem. Mam dwa li­ca, dwie kończy­ny i dwa końce [...] — czytaj całość

dziennik • 24 lipca 2017, 13:34

Uczłowieczenie hipokryzji

W Re­dec­ku nie wol­no roz­ma­wiać z niez­na­jomy­mi , bo­wiem
każdy niez­na­jomy to po­ten­cjal­ny wa­riat al­bo al­ko­holik, przy czym eme­ryt który na po­lece­nie do­nac­ji krad­nie z dział ki cebulę [...] — czytaj całość

dziennik • 23 lipca 2017, 10:56

wygórowana parafraza w obniżonej peryfrazie

... nie można '' wy­pierać gor­szych pro­pozyc­ji'' bo­wiem wy­par­ciu pod­le­gają je­dynie traumy oso­bis­te ...

Gor­sze pro­pozyc­je co naj­wy­zej można zaak­cepto­wać
sto­sując się do po­wie­dze­nia kla­syka ,
co [...] — czytaj całość

dziennik • 22 lipca 2017, 16:04

Semantyka amanta

Ca­sano­wa wraz z po­magiero­wi ro­man­ty­kami którzy na spra­wied­li­wych po­zowa­li wśród lo­kal­nej społeczności mógł łamać nogę nielu­bianej eme­ryt­ce bez większe­go prob­le­mu , czy to w ra­mach sa­mosądu czy też [...] — czytaj całość

dziennik • 20 lipca 2017, 17:21

18.07

Cza­sami wpa­dam w ni­cość. Śred­nio dwadzieścia siedem dni w miesiącu. Każda noc to ta­ka nicość.
Cza­sami żałuję, że stworzyłam siebie w ta­ki sposób, ale nie widzę lep­sze­go spo­sobu... Nieświado­mość da­wałaby szczęście. Zas­ta­nawiam się [...] — czytaj całość

dziennik • 18 lipca 2017, 16:23

Nic

Pa­miętam miałem wte­dy zmianę. Oparłem się o siatkę i spoj­rzałem przez szparę. Te­ren był og­rodzo­ny. Wyjąłem krótko­falówkę z kie­sze­ni i zo­baczyłem w bud­ce pos­te­run­ko­wej jak je­den z ko­legów połama­ny wi­si na dru­cie kol­czas­tym. Nic myl­ne­go. Spoj­rzałem za siebie i wie­działem, że musze zmienić wartę. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 18 lipca 2017, 07:28

Kier

Sie­dzieliśmy na og­rodzie, jeśli można to, tak nazwać.
Prze­de mną nis­ki ,drew­niany sto­lik z ławeczka. Sie­działam na stołku, opierając się o siatkę ogrodzenia.
Naj­pierw zro­biło się ciem­no. Po chwi­li zaczął kro­pić deszcz. Gra­liśmy w [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 18 lipca 2017, 02:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:16Irracja sko­men­to­wał tek­st ... O nau­cza­niu... ... brak [...]

dzisiaj, 16:14Irracja sko­men­to­wał tek­st ... ob­ra­dy sej­mu, no­wa [...]

dzisiaj, 16:03Niusza sko­men­to­wał tek­st Mam ty­siąc po­mysłów na [...]

dzisiaj, 15:37natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st ZpamiętnikaTaryza czasów kiedy to [...]

dzisiaj, 15:33natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Dywagacje Ta­ry w po­pycie [...]

dzisiaj, 15:29meedea sko­men­to­wał tek­st W re­ligii opar­tej na [...]

dzisiaj, 15:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... ob­ra­dy sej­mu, no­wa [...]

dzisiaj, 15:08Whitename sko­men­to­wał tek­st Fantazja wraz z głupotą [...]

dzisiaj, 15:04piórem2 sko­men­to­wał tek­st Fantazja wraz z głupotą [...]

dzisiaj, 15:01Whitename sko­men­to­wał tek­st ... O nau­cza­niu... ... brak [...]