Nowe dzienniki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane dzien­ni­ki — zgromadziliśmy 2275 dzienniki.

dramat nie tylko Gabrieli

wszys­tko się zmienia. nic się nie zmienia (od lat)
*re­wela­cyj­ny spek­takl "Żabusia"
polecam 

dziennik • dzisiaj, 12:12

* * *

Jeśli jes­teś zain­te­reso­wana/-y wy­pełnianiem an­kiet on­li­ne to zap­raszam. Nie da się z te­go wyżyć, ale co ja­kiś czas może wpaść 50zł. Mieć, a nie mieć to różni­ca. Na­pisz do mnie jak będziesz chciał(a) być w mo­jej drużynie :)
http://rejestracja.opinie.pl/zapros.htm?u=67925622 

dziennik • 18 lutego 2018, 18:26

(Nie)Zgodność

Roz­bieżność po­między przeżyciem a - je­go wspom­nieniem, zim­nym ob­ra­zem, od­biorem w obec­nej chwili.

Zauważę ułamek z te­go co widzą oczy, za­pamiętam ułamek z te­go co zauważę.
Coś we mnie za­pamięta wszystko?

Kim byłem, kim jestem? [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 18 lutego 2018, 12:40

09.02.2018r.

Gościem Ro­ber­ta Ma­zur­ka w RMFFM był dzi­siaj Wi­told Zem­baczyński i on tam mówił o pro­jek­ciee us­ta­wy o prze­mocy eko­nomicznej, no zaj­rzałem do źródeł i wychodzi na to, że nie wol­no wy­liczać babom [...] — czytaj całość

dziennik • 9 lutego 2018, 09:52

Wstałam.

Te­raz wstań, pod­nieś głowę i po­każ im.
Udo­wod­nij so­bie, że wszys­tko co do tej po­ry cię spot­kało wca­le nie jest przek­leństwem.
Udo­wod­nij so­bie, że życie na tym świecie jest cu­dow­ne. Spoj­rzałam dzisiaj [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 8 lutego 2018, 14:53

* * *

Ja­kież to dziw­ne od­czu­cie, gdy zna­lazłam się gru­pie Twoich "blis­kich zna­jomych", gdyż już daw­no jes­teśmy od­da­leni nie tyl­ko jeśli chodzi o od­ległość, ale co naj­ważniej­sze psychicznie. To zaszczyt... 

dziennik • 7 lutego 2018, 22:32

07.02.2018r.

Kot też jeść mu­si, na­wet jeśli miał epi­zod kra­kow­ski, to­też wyb­rałem się zlo­dowa­cony­mi uli­cami i chod­ni­kami do skle­pu. Nikt tu pra­wie nie sy­pie solą czy choćby po­piołem dróg i chod­ników. Wieś nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 7 lutego 2018, 13:52

Tęsknota jest równie głupia, co brednie, którymi daje się przekupić.

Nie muszę już mówić, że nig­dy Cię nie było. Byłeś. Byłeś całym sobą i każdym z osob­na, tym bez­radnym, spon­ta­nicznym, ma­rudą, byłeś na­wet tym, kim być chciałeś - kimś lep­szym. Byłeś stabilnym [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 3 lutego 2018, 08:21

* *

nie lu­bię mieć ocho­ty, ale tęsknoty 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 2 lutego 2018, 22:18

zrzędzenie losu

Są zacho­wania, które jak pi­gułka czy­nią mnie znie­czu­loną i dum­nie głupią. Jak­bym była po­nad wszys­tki­mi, a tam człowiek jest zbyt czuły, by poz­wo­lić so­bie na niepo­rad­ność. Wy­raźnie kreśli­my swój za­rys, otoczkę, jak [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 2 lutego 2018, 19:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 23:50MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 23:24Logos sko­men­to­wał tek­st Grzech to psycho­za, a [...]

dzisiaj, 23:22yestem sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 22:43szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:28Smurf007 do­dał no­wy tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]

dzisiaj, 22:23Logos do­dał no­wy tek­st Na chwilę obecną nie [...]

dzisiaj, 22:10onejka sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

dzisiaj, 21:45Logos do­dał no­wy tek­st Oczami to człowiek wszys­tko [...]

dzisiaj, 21:41Papużka do­dał no­wy tek­st W od­po­wieni nie~bo